Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect )

Thì hiện tại hoàn thành là một trong 12 thì căn bản của tiếng Anh, thường xuyên …

Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành ( Present Perfect ) Xem tiếp