Phân Biệt Hai Động Từ “理解 [lǐjiě]” Và “了解 [liǎojiě]”

Phân Biệt Hai Động Từ “理解 [lǐjiě]” Và “了解 [liǎojiě]” trong tiếng Trung

Khi học tiếng Trung, các bạn sẽ làm quen với hai động từ “理解 [lǐjiě]” và “了解 [liǎojiě]”, hai …

Phân Biệt Hai Động Từ “理解 [lǐjiě]” Và “了解 [liǎojiě]” trong tiếng Trung Xem tiếp