fbpx

100 từ tiếng Tây Ban Nha thông dụng nhất

Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can tại TPHCM gửi các bạn học tiếng Tây Ban Nha danh sách 100 từ tiếng Tây Ban Nha thông dụng nhất. Các bạn có thể bắt đầu học tập trung 20 từ đầu tiên; sau khi ghi nhớ sẽ tiếp tục học 20 từ tiếp theo. Cứ tiếp tục cho đến khi hoàn tất bảng danh sách bên dưới nhé.

Xem ngay: Học tiếng Tây Ban Nha.

100 từ tiếng Tây Ban Nha thông dụng nhất.

NoSpanish       English
1quethat
2deof, from
3nono
4ato
5lathe (for singular feminine nouns)
6elthe (for masculine singular nouns)
7eshe is, she is, it is (for essential characteristics)
8yand
9enin, on, at
10loit, him (direct-object pronoun)
11una, an (for singular feminine nouns)
12porfor, by, through
13quéwhat / how (as in “how nice!”)
14meme, myself
15unaa, an (for singular feminine nouns)
16teyou (direct-object pronoun)
17losthe (for plural masculine nouns)
18sehimself, herself, itself
19conwith
20parafor, to
21mimy
22estáhe is, she is, it is (non-permanent characteristics)
23siif
24bienwell, good
25perobut
26yoI
27esothat
28lasthe (for plural feminine nouns)
29yes
30suhis, her, its
31tuyour
32aquíhere
33delof the, from the, in the
34alto the
35comohow, as, like
36lehim, her, formal you (indirect object pronoun)
37másmore
38estothis (for singular masculine nouns)
39yaalready
40todoeverything
41estathis one (for singular feminine nouns)
42vamoslet’s go, come on
43muyvery
44haythere is
45ahoranow
46algosomething
47estoyI am (non-permanent characteristics)
48tengoI have
49nosus
50you
51nadanothing
52cuandowhen
53hahe has, she has, it has (auxiliary)
54estethis one (for singular masculine nouns)
55I know
56estásyou are (non-permanent characteristics)
57asílike this
58puedoI can
59cómohow
60quieroI want
61sóloonly, just
62soyI am (for essential characteristics)
63tienehe has, she has, it has
64graciasthank you
65oor
66élhe
67buenogood
68fuehe was, she was, it was
69serto be (for permanent characteristics)
70hacerto do, to make
71sonthey are (for permanent characteristics)
72todosall of us, all of them
73erahe was, she was, it was (permanent characteristics)
74eresyou are (permanent characteristics)
75veztime (as in “one time”)
76tienesyou have
77creoI believe
78ellashe
79heI have (auxiliary)
80esethat one
81voyI go
82puedehe can, she can, it can
83sabesyou know
84holahello
85sushis, her (for plural nouns)
86porquebecause
87DiosGod
88quiénwho
89nuncanever
90dóndewhere
91quieresyou want
92casahouse
93favorfavor
94esathat one (for singular feminine nouns)
95dostwo
96tanso
97señormister
98tiempotime
99verdadtruth
100estabaI was (non-permanent characteristics)

Kết luận

Hy vọng 100 từ tiếng Tây Ban Nha thông dụng nhất này sẽ giúp các bạn trong học tập. Bên cạnh đó Trung tâm tiếng Tây Ban Nha You Can tại TPHCM luôn khai giảng các lớp tiếng Tây Ban Nha 100% giáo viên người Tây Ban Nha. Các lớp học tiếng Tây Ban Nha tại Trung tâm đa dạng về chương trình học và giờ giấc. 

Scroll to Top