fbpx

Đại từ phản thân – Reflexive Pronouns trong tiếng Anh

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN – REFLEXIVE PRONOUNS

Trong tiếng Anh không thật sự có những động từ phản thân như nhiều ngôn ngữ khác có. Tuy nhiên, khi chủ thể hành động và tân ngữ của động từ là cùng một người thì chúng ta thường sử dụng đại từ phản thân – reflexive pronoun.

I cut myself shaving this morning.

Chủ ngữ – I – cũng là tân ngữ của câu – vì thế chúng ta sử dụng đại từ phản thân là “myself”.

Why don’t you buy yourself a new car? This one’s really unreliable.

He looked at himself in the mirror.She taught herself Italian using a book.

The washing machine switches itself off when it’s finished.

We kept ourselves warm around the fire.

Tell me all about yourselves.

Hedgehogs protect themselves from predators by rolling into a ball.

Enjoy’ thường được sử dụng với một đại từ phản thân.

Did you enjoy yourself at the party?

From their postcard it sounds as if they’re really enjoying themselves.

By yourself’ mang ý nghĩa một mình.

He lives by himself in a cottage by the sea.

I’m rather anti-social. I love being by myself.

Đại từ phản thân – Reflexive pronouns cũng có thể được sử dụng với những danh từ có nghĩa ‘ tôi ( hay bạn/ anh ấy/ cô ấy …) và không người nào khác nữa’

Did you do this homework yourself or did you get help

Did you talk to the manageress herself or just to one of her assistants?

Có một sự khác biệt quan trọng giữa đại từ phản thân – reflexive pronouns và đại từ đối ứng – reciprocal pronouns.

They looked at themselves in the mirror. Đại từ phản thân

They looked at each other lovingly. Trường hợp này là đối ứng. Anh ấy nhìn vào cô ấy và cô ấy nhìn anh ấy.

Scroll to Top