fbpx

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được – Countable and Uncountable nouns.

Danh từ được phân loại thành danh từ đếm được và danh từ không đếm được – countable and uncountable nouns. Khi bạn học một từ vựng mới, bạn nên lưu ý là đó là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được vì cách chúng ta sử dụng những từ này sẽ khác nhau.

Danh từ đếm được – countable nouns

Đối với những câu khẳng định chúng ta dùng a/an hoặc some (với hình thức số nhiều của động từ)

There is a cat in the garden.
There are some birds in the trees.

Đối với những câu phủ định, chúng ta dùng a/an hoặc any (với hình thức số nhiều của động từ).

There isn’t a dog in the garden.
There aren’t any birds in the tree.

Trong câu hỏi, chúng ta sử dụng a/an, any hoặc how many.

Is there an orange on the tree?
Are there any chairs in the garden?
How many chairs are there?

Danh từ không đếm được.

Những danh từ không đếm được không có hình thức số nhiều. Động từ ở hình thức số ít và chúng ta sử dụng some.

There is some milk on the floor.

Trong câu hỏi chúng ta sử dụng any hoặc how much.

Is there any sugar?
How much wine is there?

Một số cách diễn tả về số lượng khác như.

A lot of có thể được sử dụng cả cho danh từ đếm được và không đếm được.

There are a lot of apples on the trees.
There is a lot of snow on the road.

Lưu ý chúng ta không sử dụng ‘much’ hoặc ‘many’ trong câu khẳng định. Chúng ta thường sử dụng ‘a lot of

Bill Gates has much money.
= > Bill Gates has a lot of money.
There’s a lot of beer but there isn’t much wine.
There are a lot of carrots but there aren’t many potatoes.

Chúng ta sử dụng not many với những danh từ đếm được và not much với những danh từ không đếm được.

Một số danh từ có thể dùng cả 2 hình thức đếm được và không đếm được phụ thuộc và cách sử dụng chúng như thế nào. Mời các bạn cùng Trung tâm tiếng Anh You Can tìm hiểu về một số dành từ thường bị nhầm lẫn khi sử dụng ở các bài học tiếp theo.

Scroll to Top