Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Học từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây để có thể gọi tên các loại trái cây bằng tiếng Anh hoặc gọi món sinh tố nếu menu chỉ có tiếng Anh một cách tự tin nhé. Học từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề là một cách học vô cùng bổ ích; giúp bạn mở rộng thêm vốn từ vựng theo từng chủ đề.

>> Tìm hiểu thêm: Phân biệt từ loại trong tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây
Tiếng AnhPhiên âmNghĩa
Bananabə’nɑ:nəchuối
Grapefruit (or pomelo)’greipfru:t bưởi
Starfruit’stɑ:r fru:tkhế
Avocado¸ævə´a:dou
Apple’æpl táo
Grapegreɪpnho
Orangeɒrɪndʒcam
Mango´mæηgouxoài
Pineapple’pain,æpldứa, thơm
Mangosteenˈmaŋgəstiːnmăng cụt
Mandarin (or tangerine)’mændərinquýt
Kiwi fruit’ki:wi:fru:tkiwi
Kumquat’kʌmkwɔtquất
Jackfruit’dʒæk,fru:tmít
Durian´duəriənsầu riêng
Lemon´lemən chanh vàng
Plumplʌmmận
Apricotˈæprɪ
kɒt 
Peachpitʃđào
Cherry´tʃerianh đào
Sapotasə’poutəsapôchê
Rambutanræmˈbuːtənchôm chôm
Coconut’koukənʌtdừa
Guava´gwa:vəổi
Pearpeə
Figfigsung
Dragon fruit’drægənfru:tthanh long
Melon´meləndưa
Watermelon’wɔ:tə´meləndưa hấu
Lychee (or litchi)’li:tʃi:vải
Longanlɔɳgənnhãn
Pomegranate´pɔm¸grænit lựu
Berry’beridâu
Strawberryˈstrɔ:bəridâu tây
Passion-fruit´pæʃən¸fru:tchanh dây
Persimmonpə´simənhồng
Tamarind’tæmərindme
Chestnut´tʃestnʌthạt dẻ
Honeydew melon’hʌnidju: ´meləndưa bở ruột xanh
Blackberries´blækbərimâm xôi đen
Raisin’reiznnho khô
Cranberry’krænbəriquả nam việt quất
Jujube´dʒu:dʒu:btáo ta
Datesdeitquả chà là
Green almondsgri:n ‘ɑ:məndquả hạnh xanh
Lime
laimchanh vỏ xanh
Papaya (or pawpaw)pə´paiəđu đủ
Soursop’sɔ:sɔpmãng cầu xiêm
Custard-apple’kʌstəd,æplmãng cầu
Ugli fruit’ʌgli’fru:tquả chanh vùng Tây Ấn
Citron´sitrənquả thanh yên
Currant´kʌrəntnho Hy Lạp
Indian cream cobra melon´indiən kri:m ‘koubrə ´meləndưa gang
Granadilla,grænə’dilədưa Tây
Cantaloupe’kæntəlu:pdưa vàng
Honeydew’hʌnidju:dưa xanh
Malay applemə’lei ‘æplđiều
Star apple’stɑ:r ‘æplvú sữa
Almond’a:məndquả hạnh

Mong rằng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn có thêm nhiều từ vựng hữu ích về tiếng Anh. Từ vựng luôn đóng vai trò quan trọng vậy nên học từ vựng tốt sẽ giúp chúng ta chinh phục tiếng Anh nhanh và hiệu quả hơn.

Tham khảo thêm: Khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt

Show Buttons
Hide Buttons
Scroll to Top